Disclaimer en privacy statement

U verklaart zich akkoord met deze disclaimer en privacy statement, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming, indien u gebruik maakt van de website en de door De Alde Stjelp aangeboden informatie en diensten.

Mounewei 4, 9137 RJ Oosternijkerk
www.dealdestjelp.nl

Gebruik website

De informatie en het materiaal op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, logo’s, afbeeldingen), zijn eigendom van De Alde Stjelp, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van De Alde Stjelp. Het materiaal mag wel afgedrukt of gedownload worden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de inhoud van de website van De Alde Stjelp met grote zorg is samengesteld, kan het voorkomen dat de geboden informatie op deze website verouderd of onjuistheden bevat. De Alde Stjelp garandeert dan ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Alde Stjelp is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het (in)directe gevolg is met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Verwerking persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming is De Alde Stjelp verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens. De Alde Stjelp verwerkt deze gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die De Alde Stjelp verwerkt:

 • Voor- en achternaam (bedrijfsnaam);
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (deze kunt u uitschakelen/verwijderen via uw browser, voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Bankrekeningnummer.

De Alde Stjelp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • U te informeren over wijzigingen over diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om de website te verbeteren en het aanbod van producten/diensten af te stemmen op uw voorkeuren (deze (analytische) gegevens worden geanonimiseerd, maken geen inbreuk op uw privacy en worden niet gedeeld/verkocht met/aan derden, u kunt zich via uw internetbrowser afmelden voor cookies);
 • Indien De Alde Stjelp wettelijk wordt verplicht voor het verstrekken van persoonsgegevens, zoals gegevens die benodigd zijn voor de belastingaangifte (conform de belastingwetgeving).

De gegevens van klanten en leveranciers die worden gebruikt voor administratieve doeleinden (debiteuren- en crediteurenadministratie, facturering, offertes, mailverkeer) worden gewist nadien contact tussen beide partijen wordt verbroken of wanneer de gegevens niet meer nodig zijn (dat wil zeggen: de gegevens worden bewaard zolang nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren). Intussen worden deze gegevens (personalia, (e-mail)adres, overige gegevens) conform de belastingwetgeving vijf jaar bewaard in archief(mappen) en worden slechts geraadpleegd indien nodig, dit geschiedt enkel door de eigenaar, calculator of financieel medewerker.

Ook partners van De Alde Stjelp waar mogelijk uw persoonsgegevens worden gebruikt (namelijk salarisadministrateur, accountant en software voor administratie) voldoen aan de wet- en regelgeving van de WBP en AVG. Ook hier geldt: uw persoonsgegevens worden nimmer verkocht en worden uitsluitend verstrekt indien nodig voor de uitvoering met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met onze partners zijn bewerkovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Alde Stjelp behandelt persoonsgegevens veilig en zorgvuldig, zodat misbruik en verlies tegen wordt gegaan. Zo wordt er gebruik gemaakt van firewalls, een versleuteld CRM-systeem en een veilige online verbinding.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegeven door De Alde Stjelp. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat u bij De Alde Stjelp een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens naar info@dealdestjelp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/aanpassing door u is gedaan, vraagt De Alde Stjelp u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De Alde Stjelp verzoekt u vriendelijk om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN af te schermen (bijvoorbeeld zwart markeren), dit ter bescherming van uw privacy. De Alde Stjelp streeft ernaar om binnen maximaal vier werken te reageren op uw verzoek.

Informatie van derden

Op de website van De Alde Stjelp zijn links geplaatst naar websites van derden (waaronder Sociale Media), De Alde Stjelp is niet aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites. Het gebruik is dan ook op eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door De Alde Stjelp niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid.

Wijzigingen

De Alde Stjelp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer en privacy statement. De Alde Stjelp adviseert u dan ook om deze disclaimer en het privacy statement regelmatig op wijzigingen te controleren. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Mocht u naar aanleiding van deze verklaring contact met ons willen opnemen, dan kan dat via onderstaande gegevens.

Naam: Van der Heide
Adres: Mounewei 4, 9137 RJ Oosternijkerk
Telefonisch: 0519 – 29 79 86
E-mail: info@dealdestjelp.nl